ehs

Пожарите причиняват големи щети на околната среда, най-вече под формата на замърсяване на въздуха. Въздействието може да бъде толкова сериозно, че да се наложи евакуация на няколко области.

Нашият девиз е „пожарната безопасност е безопасност за околната среда”! Чрез подобряването на пожарната безопасност в света на строителството, ние оказваме положително влияние върху околната среда и здравето.

Качеството може да се открие в характеристиките на нашите услуги и продукти, но качеството има и друго измерение: безопасна и здравословна околна среда. Все по-ясен става възгледа, че ние трябва да пазим нашата планета за нашите деца и внуци. Суровите уроци от близкото минало са ни научили че не можем да продължаваме да замърсяваме и да не обръщаме внимание на здравето на хората, без това да не доведе до плащане на висока цена. Ето защо Promat работи постоянно върху устойчивия растеж на:

  • създаване на безопасна работна среда за всички свои служители
  • контролиране и минимализиране на възможните негативни въздействия върху околната среда
  • включване на грижи за ОЗБ в развитието на своите продукти и системи
  • постоянно подобряване на ОЗБ характеристиките
  • насърчаване на открит диалог със заинтересованите страни, основаващ се на факти и цифри
  • извършване на стандартна проверка на ОЗБ при сливания и придобивания, инвестиции и продажби
  • прилагане на ОЗБ политиката спрямо всички обекти на Promat.