Podhľady

Výhody

 • Ľahké a pevné
 • Stabilná konštrukcia
 • Hladký povrch
 • Odolné voči vlhkosti a rôznym prostrediam

Podhľady

V prípade požiaru je nutné, aby osoby opustili budovu rýchlo a bezpečne. Podobne aj hasiči a záchranári musia mať možnosť zasahovať v každej časti budovy s čo najmenšími prekážkami. Je to dôležité pre uhasenia požiaru a pre záchranu ľudských životov.

Chodby v budovách bývajú súčasťou únikových ciest. Na únikové cesty su kladené zvýšené požiadavky z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Trasy elektrických káblov a horľavých rúr sa často umiestňujú do chodieb pod strop. Odtiaľ sú vetvené do jednotlivých susediacich miestností. V prípade vzniku požiaru (napríklad od elektrického skratu) sa chodby rýchlo zaplnia dymom a požiar sa šíri po horľavých inštaláciách. Oheň a dym na chobách znemožňujú únik osobám, ktoré sa v čase požiaru nachádzajú v budove.

Nezávislé podhľady Promat umožňujú vytvoriť samostatný požiarny predel. Inštalácie sa oddelia do samostatného "požiarneho úseku". Podhľady s preukaznou skúškou požiaru zhora chránia chodby počas stanovenej doby pred účinkami požiaru v medzistropnej dutine. Únikové cesty ostávajú aj počas požiaru funkčné. Požiarna odolnosť zdola zabezpečuje ochranu inštalácií pred požiarom, ktorý vznikol pod podhľadom.

Na podhľady sú kladené rôzne technické a architektonické požiadavky. Pri navrhovaní, projektovaní a zhotovovaní podhľadových konštrukcií, treba brať na zreteľ viaceré charakteristiky, ako napríklad:

 • požiarna odolnosť
 • zavesený alebo samonosný podhľad
 • požiarna odolnosť zhora alebo zdola
 • priestorové možnosti inštalácie
 • zabudovanie svietidiel
 • zvuková a tepelná izolácia
 • výška konštrukcie
 • vhodnosť materiálov pre dané prostredie
 • vzhľad podhľadu

Pokiaľ zabudovaná výška nie je problémom, tak podhľad je často najlepším riešením vodorovnej konštrukcie. Je to ľahká cesta, ako dosiahnuť vysokú požiarnu odolnosť a zároveň zvýšiť tepelnú izoláciu vložením minerálnej vlny do medzistropného priestoru. Nezávislé podhľady Promat sú klasifikované s požiarnou odolnosťou EI30 až EI120.

Viaceré riešenia Promat používajú dosky len v jednej vrstve. Tým je inštalácia jednoduchá a rýchla.

Podhľadové systémy Promat sú dostupné v širokej ponuke rôznych konštrukčných riešení, funkcií a tvarov.