Obchodné podmienky

Vylúčenie zodpovednosti za webovú stránku

Promat International NV nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu z použitia tejto webovej stránky alebo akýchkoľvek odkazovaných stránok alebo z ich obsahu. Toto všeobecné vyhlásenie nie je obmedzené alebo modifikované niektorým z nasledujúcich osobitných upozornení a zrieknutí a nepokúša sa vylúčiť zodpovednosť vo vzťahu  týchto odvodených záruk ako právnický termín, a ktoré nie je možné vylúčiť.

Obsah webovej stránky

Údaje poskytované na týchto webových stránkach sú určené iba pre informáciu a Promat International NV nedáva žiadnu záruku alebo záruku vo vzťahu k informáciám poskytnutých informácií. Promat International NV sa snaží udržať na internetových stránkach presné a aktuálne informácie, ale nie je urobené akékoľvek vyhlásenie o vhodnosti informácií obsiahnutých na internetových stránkach pre akýkoľvek účel.

Špeciálne upozornenie a vylúčenie zodpovednosti

Promat International NV radí  jednotlivcom, aby vykonali individuálne a/alebo nezávislé bezpečnostné opatrenia kontrol vírusovej ochrany pri výbere materiálu z tejto webovej stránky, ktorá je za normálnych okolností bez vírusov, červov či trójskych koní, ktoré by mohli rušiť alebo poškodiť jednotlivé počítačové systémy. Promat nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku toho.

Odkazované webové stránky

Všetky odkazy uvedené na týchto webových stránkach na iné internetové stránky nie sú určené na poskytnutie, potvrdenie, schválenie, odporúčanie alebo preferenciu zo strany Promat International NV a Promat nemá žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za ochranu súkromia alebo vôbec  za obsah týchto odkazovaných internetových stránok.

Aktualizácia

Odporúčame všetkým, ktorí  priamo alebo nepriamo využívajú informácie z webových stránok spoločnosti Promat International NV k atribútu spomínaných informácií na týchto internetových stránkach, a nie na iné webové stránky. Iné zdroje pravdepodobne zmenia túto informáciu nejakým spôsobom a alebo vylúčia vecné údaje potrebné pre pochopenie a použitie týchto informácií. Zatiaľ čo vlastníci týchto webových stránok vynaložia všetko primerané odborné úsilie, aby poskytli presné, úplné a faktické informácie, tak z času na času niektoré prírodzené alebo predpokladané zmeny vyvolané alebo prostredníctvom prirodzenej progresie interných alebo externých obchodných okolností nezávislých na kontrole Promat International NV, a to najmä v časovej osi medzi pravidelnými aktualizáciami webových stránok. Je dôležité si uvedomiť, že niektoré ak nie všetky tieto zmeny nemusia byť oznámené a  ani oznámené prostredníctvom týchto oficiálnych internetových stránok.

Copyright

Obsah a dizajn webových stránok podlieha  autorským právam vo vlastníctve Promat International NV a/alebo na základe dohody o používaní na základe licencie od vlastníkov autorských práv tretích strán. Obsah webových stránok nesmie byť reprodukovaný v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, teda kopírovaný, reprodukovaný, prispôsobený, zmenený, upravený, vytlačený, doručený, publikovaný, prenesený alebo odvodený  z akejkoľvek časti týchto webových stránok bez výslovného a predchádzajúceho písomného súhlasu Promat.

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia bol vytvorené na demonštrovanie záväzku ochrany súkromia.

Zdieľanie informácií a zverejňovanie

Promat International NV je dynamickou, neoddeliteľnou súčasťou  Etex Group a Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané v rámci zložiek organizácie alebo s dôveryhodnými, autorizovanými predajcami po celom svete. Všetky tieto subjekty sa riadi týmto Vyhlásením o ochrane súkromia a sú viazané príslušnou dôvernosťou a dohodami o prenose dát.

Vaše práva

Máte právo na opravu, zmenu alebo úpravu akejkoľvek podrobnosti, ktorú ste poskytli Promatu. Prosím, informujte Promat prostredníctvom vhodného kontaktu e-mailu, takže Promat môže zabezpečiť, že záznamy sú presné a aktuálne.

Predmet zmien Vyhlásenia o ochrane súkromia

Promat International NV má právo na zmenu tohto vyhlásenia o ochrane súkromia z času na času bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky podstatné zmeny uskutočnené môžu/nemusia byť oznámené/poznamenané na týchto oficiálnych internetových stránkach.