Opšte o protivpožarnoj zaštiti za čelične konstrukcije

Čelične konstrukcije

Čelik postaje sve bitniji građevinski materijal, a protivpožarna zaštita konstrukcionog čelika sve važniji aspekt moderne gradnje.

Čelik je neorganski materijal i klasifikovan je kao negoriv bez posebnog dokazivanja. Brojni istraživački programi pokazuju da neke vrste potpuno napregnutih čeličnih profila mogu da dostignu otpornost na požar od 30 minuta bez primene dodatnih materijala za protivpožarnu zaštitu. Međutim, ovo važi samo za ograničen broj čeličnih profila na osnovu dozvoljenog faktora preseka Ap/V.

Kapacitet nosivosti konstrukcionog čelika

Konstrukcioni čelik gubi značajan deo svog kapaciteta nosivosti kada dostigne temperaturu od oko 550 °C. Tokom mnogih scenarija stvarnih požara, temperature preko 550°C mogu da se dostignu za nekoliko minuta. Tokom požarnih testova performanse ispitnih uzoraka mere se prema međunarodno prihvaćenoj krivoj razvoja požara koja prati odnos između vremena i temperature. Temperature ispitnih uzoraka od približno 550 °C nakon samo 5 minuta, 850 °C nakon 30 minuta i 1000 °C nakon 90 minuta nisu samo tipične, već takođe naglašavaju potrebu za efikasnim sistemima protivpožarne zaštite. Kalcijum-silikatne građevinske ploče PROMATECT®, koje su izrazito trajne, stabilnih dimenzija i lako se obrađuju, mogu se seći i pričvršćivati radi oblaganja elemenata čeličnih konstrukcija na praktično svakom mestu u modernom građevinskom kompleksu. Promatovi proizvodi i sistemi pružaju naučna rešenja za zaštitu konstrukcionog čelika u skladu sa klasama otpornosti na požar od 90 do 240 minuta.

Tabela koja pokazuje kako se čvrstoća čelika smanjuje sa porastom temperature, tj. pokazuje promenu faktora efektivnog napona tečenja normalnih konstrukcionih čelika u zavisnosti od temperature.

Kako se ispituje i sertifikuje protivpožarna zaštita konstrukcionog čelika

Tabela koja pokazuje kako se čvrstoća čelika smanjuje sa porastom temperature, tj. pokazuje promenu faktora efektivnog napona tečenja normalnih konstrukcionih čelika u zavisnosti od temperature.

Tipični građevinski propisi obično zahtevaju da određeni elementi konstrukcije budu otporni na požar duže od 30 minuta i do određenog minimalnog vremenskog perioda. Debljina bilo kog materijala za protivpožarnu zaštitu zavisi od više faktora, kao što su:

  • Trajanje navedene požarne otpornosti konstrukcionog čelika
  • Vrsta zaštite koja se koristi, npr. ploča, boja, malter itd.
  • Obim dela čeličnog profila koji je izložen požaru
  • Oblik i dimenzije čeličnog profila
  • Kritična temperatura čeličnog elementa, koju proračunava inženjer statičar

Da bi se utvrdilo kako ovi različiti faktori utiču na otpornost na požar svi Promatovi proizvodi i sistemi su ispitani u akreditovanim laboratorijama širom sveta prema različitim standardima.

Ispitivanja izvedena u skladu sa ovim standardima vrše se na opterećenim i neopterećenim gredama i stubovima koji su zaštićeni materijalom za protivpožarnu zaštitu. Temperature površine čelika mere se pomoću termoelemenata kako bi se procenile performanse protivpožarne zaštite.

Na primer, na 700 °C, efektivni napon tečenja klase čelika 43 (S275) je 0,23 x 275 = 63,25 N/mm2. Ispitana je i serija neopterećenih profila da bi se dobili podaci za analitički proračun, kako bi se tačno izmerilo koliko zaštite je potrebno za najčešće čelične profile i za obezbeđivanje otpornosti na požar za različite vremenske periode.

Oblik čeličnog profila može takođe da igra značajnu ulogu pri određivanju potrebne debljine zaštitnog materijala.

Molimo da se za detalje o čeličnim profilima obratite lokalnom Promatovom timu.

Neke dodatne informacije naći ćete i u našem delu za preuzimanje.

Tehnička podrška stručnjaka Promat

Pomoć za Vaš projekat

Tehnička podrška stručnjaka Promat

Imate li još pitanja?

Obratite se našoj tehničkoj službi sada!

 

 

ZATRAŽITE TEHNIČKU POMOĆ SADA >>